Obchodní podmínky | Medite Tobacco

Obchodní podmínky

1. Provozovatel

Internetový e-shop shop.medite-tobacco.com provozuje společnost MEDITE, s.r.o., se sídlem na adrese: Jihlavská 743/2g, 664 41 Troubsko, IČ 016 74 862, DIČ CZ016 74 862, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 3985 (dále jen Prodávající).

Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu shop.medite-tobacco.com (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu nebo do vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží, nebo v případě objednávek překračující běžný rámec maloobchodního prodeje. O zrušení a možnosti náhradního řešení (alternativní zboží, individuální cena) budeme zákazníka informovat telefonicky či emailem.

2. Objednání zboží, kupní smlouva

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu shop.medite-tobacco.com jsou závazné pro obě smluvní strany. Objednáním zboží u internetového obchodu shop.medite-tobacco.com uzavírá kupující s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku. Objednáním zboží nebo registrací Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a vyslovuje souhlas s nimi. Zároveň tímto potvrzuje, že je starší 18ti let. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu shop.medite-tobacco.com, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost si objednávku vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace objednávky. Prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit v případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání do termínu 14 dní. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Kupní smlouva bude zrušena v případě, že se zákazník a prodávající nedohodnou jinak (např. na dodání jiného druhu zboží).

3. Způsob platby

Kupní cenu lze uhradit následovně:

  1. bezhotovostní převod na účet : 2600572159/2010
  2. dobírkou – při dodání zboží přes PPL
  3. platební kartou – při dodání zboží přes PPL
  4. platební kartou online přes platební bránu Pays


     

Zboží je dodáváno s daňovým dokladem. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury - daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslán. Kupující v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na účet č. 2600572159/2010 vedený u FIO banky, a.s., pobočka Brno a v měně CZK. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem.

4. Kupní cena

Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem. Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího.

5. Dodací podmínky

Zboží dodáváme do 3 pracovních dnů smluvní zasilatelskou službou PPL. Při platbě převodem se dodací lhůta počítá až po připsání částky na náš účet. Dodací lhůta u zboží, které není skladem se stanoví na základě dohody s Prodávajícím. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Přeprava pro zásilky nad 2 000,- Kč je zdarma - platí pouze pro koncové zákazníky (nikoliv pro firmy a jiné subjekty s IČ)

6. Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno.

7. Odstoupení od smlouvy, reklamace

Storno objednávky:
Objednávku lze stornovat, pokud ještě nebyl dokončen proces její přípravy a objednávka není ještě odeslána nebo připravena k odeslání. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo požadovat po kupujícím finanční náhradu škody za čas vynaložený na přípravu objednávky, použitý obalový materiál a za případné náklady na poštovné či za náklady na doručení zásilky.
Odesláním objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami uvedenými na této stránce a zboží objednává závazně.

Vrácení zboží:
na veškeré zakoupené zboží na našem e-shopu se vztahuje zákonná čtrnácti denní lhůta na možnost vrácení zboží bez udání důvodu. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14 dnů od převzetí zboží. V takovémto případě je nutné, aby bylo zboží nepoužité, v neporušeném obalu a byl doložen kupní doklad. Zboží zašlete doporučeně zpět do sídla naší firmy (viz. kontakty) s číslem účtu, které bude použito pro vrácení peněz.
Peníze za vrácené zboží bez udání důvodu vracíme výhradně na účet, nikoli složenkou v hotovosti.

Reklamace:
bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

8. Důvěrnost informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Prodávající se zavazuje při nakládání s osobní daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále. Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.

9. Informaci o ochraně osobních údajů

Prodávající tímto konstatuje, že v rámci uzavíraného smluvního vztahu vystupuje jako správce osobních údajů a kupující jako subjekt údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 26.

Prodávající dále informuje kupujícího, že z důvodu vyřízení objednávek uživatele a řádného dodání zboží kupujícímu zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt. Předmětné osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány výhradně za účelem zaslání objednaného zboží a provedení platby na základě právního titulu plnění smlouvy. Totožné osobní údaje jsou zpracovávány též za účelem zasílání obchodních sdělení na základě právního titulu oprávněného zájmu. Zpracovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami čl. 5 GDPR.

Prodávající nabízí v rámci svých www stránek možnost registrace kupujících za účelem [•] odpovídající oprávněnému zájmu správce osobních údajů. Pro případ registrace zpracovatel zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: uživatelské jméno, e-mailová adresa. Zpracovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami čl. 5 GDPR.

Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

10. Závěrečná ustanovení

Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.

Pokud máte v jakémkoli bodě našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Snažíme se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti. Výše uvedený nákupní řád je platný od 1.5.2014 včetně.